KAWRUH TEMBANG JAWA

Share:

 

Ist


GARAD.ID | KAWRUH TEMBANG JAWA


Agnes Luhjati Wisma Indriadi, 

Guru Kendal Alumni UGM


A. Tembang Gedhe lan Tembang Tengahan. 


Tembang Jawa bisa kaperang dadi telung golongan. Yaiku Sekar ageng, sekar tengahan lan sekar macapat. 


Sekar ageng utawa tembang gedhe jamak lumrah tinemu ing pagelaran wayang. Kyai dalang kerep maringi tuladha tembang gedhe. Nalika jejer sepisanan kanthi suluk pathet nem ageng. 


Leng leng ramya ningkang, 

Sasangka kumenyar, 

Mangrengga ruming puri, 

Halep nikang umah, 

Mas lir murubing langit, 

Tekyan sarwa manik. 


Suwasana regeng merbani. Cocok kalawan adegan ing dhatulaya. Sri narendra lenggah siniwaka. 


Dene tembang tengahan tinemu ing adegan sereng. Kanggo ngrengga suwasana greget saut. Wayang dadi katon urip. Conto tembang tengahan. 


Raseksa prayitna anggereng, 

Krura wirodra, Anggung agora godha, 

Gur swaranya gurnita, 

Girang girang amarga, 

Mintonaken karosan nira. 


Tembang tengahan iku kanggo ada ada. Nalika satriya kapapak barisan buta. Genah bisa nggambareke watak wantune raseksa. Buta buteng betah nganiaya. 


Sekar macapat kawengku guru lagu, guru wilangan, guru gatra. Paugeran mau baku. Para siswa bisa sinau kanthi gancar lancar.


Sinau tembang luwih becik nganggo thinthingan gender. Bisa dicakake mawa iringan gamelan laras pelog lan laras slendro. 


B. Tembang Macapat. 


I. Gambuh Siswa Mbangun Turut 


1.

Siswa Kendal satuhu,

Bekti marang bapak ibu guru,

Mbangun turut tekun tekan ngati ati,

Seneng ngudi kehing kawruh,

Kang piguna lahir batos.


2.

Ngajeni tiyang sepuh,

Siswa Kendal pancen ampuh tangguh,

Wasis titis rikat trampil tata titi,

Sregep gawe lan sinau,

Sanyata budi mencorong.


3.

Eling marang pitutur,

Kang lumantar dhawuhe leluhur,

Tata krama sopan santun warni warni,

Siswa Kendal amituhu,

Tingkah laku andhap asor.


II. Dhandhanggula Sregep Sinau 


1.

Wulang wuruk kagem siswa siswi,

Kang sekolah aneng tlatah Kendal,

Supaya bisa pikoleh,

Kawruh kebak pituduh,

Benjang dadi bocah winasis,

Trampil rikat trengginas,

Ngerti sopan santun,

Darma bekti mring wong tuwa,

Tingkah laku muna muni ngati ati,

Mersudi katentreman.


2.

Kendal kaloka tlatah pesisir,

Ing sakulone kutha Semarang,

Padha sregep nyambut gawe,

Patuladhan kang patut, 

Tumrape para mudha mudhi,

Utamaning pra siswa,

Kang nembe sinau,

Prayoga mumpung sekolah,

Bapak ibu guru nuntun budi pekerti,

Mrih piguna mring bangsa.


III. Pucung Ajar Seni 


1.

Aja bingung siswa Kendal putri kakung,

Aneng pamulangan,

Ajar seni edi peni,

Karawitan sandiwara pedalangan. 


2.

Sarwa agung budayane adi luhung, 

Kapribaden bangsa, 

Wus kondhang manca negari, 

Kawruhana dimen sangsaya kuncara. 


3. 

Pancen mathuk kesenian sarwa gathuk, 

Tumrap siswa Kendal, 

Kinarya lipuring dhiri, 

Ati susah mesem ngguyu dadi bungah.


IV. Pangkur Pekarangan Sekolah 


1.

Pekarangan ing sekolah, 

Kanan kering katon resik gumrining, 

Tetuwuhan subur makmur, 

Tinata patamanan, 

Kembang arum weh suka dulur sadarum, 

Rineksa dening pra siswa, 

Tumandang gilir gumanti. 


2. 

Sehat kuat jiwa raga, 

Adoh saka bilahi suker sakit, 

Dhawuh bapak ibu guru, 

Prayoga den estokna, 

Kanggo sangu murih gancare sinau, 

Gegayuhan kasembadan, 

Urip mulya tembe buri.


V. Kinanthi Piranti Sinau 


1. 

Potlot setip pulpen buku,

Blabak tuding meja kursi,

Piranti ing pawiyatan,

Piranti nggo maca nulis,

Pasinaon dadi gancar, 

Gelis dadi bocah wasis. 


2. 

Piranti sekolah perlu, 

Rineksa murih lestari, 

Aja nganti padha rusak, 

Kulina gemi nastiti, 

Sabiyantu mring wong tuwa, 

Siswa Kendal bisa ngirit.


VI. Sinom Budhal Sekolah


1. 

Wayahe budhal sekolah,

Kabeh para siswa siswi,

Siyaga nampa wulangan,

Lungguh jejer kanthi becik,

Mrih titis samukawis,

Wawasan jembar kadulu,

Luwes ing pasrawungan,

Mrantasi sabarang kardi,

Tembe benjang gesang langkung padhang jingglang.


2.

Siswa busana seragam,

Katon endah ingkang warni,

Nalikane upacara,

Ngadeg gagah pacak baris,

Nuhoni tata tertib,

Ndherek bapak ibu guru,

Mengko dadya cah piguna,

Kaya sarjana winasis,

Dhasar nyata siswa Kendal kang tumata.


VII. Mijil Srawung Kanca. 


1.

Sambang sambung  srawung para murid, 

Gembira ing raos, 

Budhal sekolah bareng kancane, 

Ora lali nyangking buku tulis, 

Pulpen potlot setip, 

Alat wulang wuruk. 


2.

Guyub rukun ingkang dipersudi, 

Alon alon klakon, 

Gremat gremet slamet saknyatane, 

Grapyak guyon maton muna muni, 

Gawe seneng ati, 

Sarana lelipur. 


VIII. Megatruh 


1.

Sigra nglilir sang peksi tumuli mabur, 

Kalih dasa kang ngreksani, 

Ing ler kilen wetan kidul, 

Tanah kendal sarwa asri, 

Alon alon waton klakon. 


2.

Sigra mlaku si iwak nglangi ing banyu, 

Tigang dasa kang ngantheni, 

Kono metu kene mlebu, 

Jalma Kendal jan ngangeni,

Tansah momong momor momot. 


IX. Asmarandana Rikat Trampil


1.

Cerdas pinter rikat trampil, 

Yen sinau ing sekolah, 

Budhal esuk bali sore, 

Mlaku bareng dhampyak dhampyak, 

Geguyonan rerembugan, 

Anggone padha sinau, 

Gegayuhan kasembadan. 


2.

Maca nulis ora lali, 

Mrih gancare pamulangan, 

Denteliti kana kene, 

Kewajiban para siswa, 

Mbudidaya ketrampilan, 

Bisa kanggo sangu besuk, 

Lamun wancine dewasa. 


X. Maskumambang Gegayuhan 


1.

Ngudi gegayuhan luhur kang linuwih, 

Rekadaya kang permana, 

Permati gemi nastiti, 

Tindakna mawa tumata. 


2.

Jangka jangkah jangkane jaman rumiyin, 

Mamrih sedya kasembadan, 

Linambaran mesu budi, 

Paugeran kanggo siswa. 


C. Riwayat pagripta. 


Adhedhasar kawruh kang tinemu. Pangripta perlu kawuningan. Agnes Luhjati Wisma Indriadi, lair ing Semarang. Sekolah ing SD Selosabrang, SMP Negeri 2 Pati lan SMA Negeri 1 Juwana. Banjur sinau ing jurusan Sastra Nusantara, Fakultas Sastra UGM. Jumbuh lawan ujare sastra piwulang. Ilmu iku kelakone kanthi laku. 


Nalika nempuh pasinaon ing pawiyatan kampus UGM, kena diarani wigati banget. Gumregah gumreget gumregut. Ing pangajab dadi jalma wasis patitis ing samukawis. 


Buku reriptane Agnes Luhjati Wisma Indriadi kang wus nate kababar yaiku: Ngudi Urip Ayem Tentrem, Urut-urutan Manten Adat Jawa, Busana Jawa Kakung Putri gagrag Yogyakarta lan Surakarta, Bakulan Laris nganggo Iklan Basa Jawa, Wulang Wuruk Kasusastran lan Kawaruh Piwulang Bebrayan.


Reriptan buku kanthi irah irahan seni edi peni, budaya adi luhung. Kanthi mengkono kabudayan Jawa tetep arum kuncara, ngejayeng jagad raya. 


Nggancarake sambung srawung. Alamat email: agnesindriadi2@gmail.com. Manggon ing Perumahan Wahyu Utomo Jalan Wahyu Asari Utara VII no. 5 RT 04 RW 06 Ngalian Semarang. Hp: 081901857333. Para siswa asring diparing sesorah maneka warni. 


Pratelan babagan riwayat pangripta minangka sarana. Kanggo ngraketake paseduluran. Dimen luwih guyub rukun.rel

Share:
Komentar

Berita Terkini